Profesional Turbo 28kw Maestro 19kw Profesional Max 21kw Profesional 21kw

Profesional Max 18kw Prefesional 18kw Profesional Max 15kw Profesional Max 12kw

Universal 12kw Universal 14kw Classic Max 17kw Classic 16kw